19°C
Mostar 24°C
Tuzla 23°C
Banja Luka 23°C
Bihać 21°C

06.07.2022 / 21:53 Fudbal - Tim sa Koševa

Fudbaleri Sarajeva okončali pripreme u Sloveniji

Fudbaleri Sarajeva okončali pripreme u Sloveniji
Foto: Agencije

Bo­li kad pri­miš dva go­la iz pre­ki­da, a ni­je li­je­po iz­gu­bi­ti ni u pri­pre­mnoj uta­kmi­ci, po­ručio je Feđa Du­dić, šef stručnog šta­ba Fu­dbal­skog klu­ba Sa­ra­je­vo.

"Bor­do tim" je u pri­pre­mnoj uta­kmi­ci po­ražen od Ce­lja re­zul­ta­tom 0:2. Bio je to uje­dno prvi po­raz od ka­ko je ovog lje­ta na klu­pu klu­ba s "Ko­še­va" sjeo mla­di fu­dbal­ski stručnjak, od ko­jeg se očeku­je da do­ne­se značaj­ne pro­mje­ne u ti­mu i vra­ti eki­pu na po­bje­dnički ko­lo­si­jek.

"Ni­je ugo­dno iz­gu­bi­ti bez ob­zi­ra na to što je pri­pre­mna uta­kmi­ca. Međutim, su­sret sa Ce­ljem bio je je­dan do­bar po­ka­za­telj za nas i do­bra uta­kmi­ca za ana­li­zu. Si­gur­no bo­li kad pri­miš dva go­la iz pre­ki­da i to fa­ktički ne­ome­ta­no. To je ne­što što nam mo­ra bi­ti upo­zo­re­nje. Igra­nje pre­ki­da je od­go­vor­nost, kad uzmeš igrača, pra­tiš ga do kra­ja i to mo­ra­mo pa­zi­ti i vo­di­ti ma­ksi­mal­no računa o to­me. Na­ra­vno, sve ovo što se de­si­lo be­zbol­ni­je je kad se sa­da to de­si­lo i tre­ba nam bi­ti po­uka ka­da počne prven­stvo", re­kao je Feđa Du­dić i do­dao:

"Ce­lje je čvrsta eki­pa i ni­su nam da­li pu­no pros­to­ra. Si­gur­ni su na­zad i izi­gra­ju nas i ka­da smo ra­di­li pre­sing. Mo­ra­mo da po­pra­vi­mo i taj način izlas­ka u pre­sing, kao i stva­ra­nje si­tu­aci­ja kad se eki­pa po­vuče na svo­ju po­lo­vi­nu jer će nas dos­ta ta­kvih uta­kmi­ca čeka­ti u M:tel Pre­mi­jer li­gi Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne.

Uta­kmi­com pro­tiv Ce­lja Sa­ra­je­vo je uje­dno okončalo pri­pre­me u Slo­ve­ni­ji. "Bor­do tim" je bo­lje otvo­rio uta­kmi­cu, ali je do­maćin na­kon to­ga la­ga­no pre­uzeo kon­tro­lu. Ra­do­va­li su se u 18. mi­nu­ti ka­da je Da­vid Zec na­kon kor­ne­ra po­go­dio za 1:0. Na­kon go­la Sa­ra­je­vo je te­ško do­la­zi­lo do pri­li­ke, a no­vi pre­kid u 37. mi­nu­ti bio je po­no­vo ko­ban za tim Feđe Du­dića ka­da je Da­mjan Vu­kli­še­vić po­go­dio za ko­načnih 2:0. Ce­lje je mo­glo i do trećeg go­la, ali je Va­si­li­je Ja­njičić u 67. mi­nu­ti po­go­dio prečku go­la Sa­ra­je­va.

"Do­zi­ra­mo sve igrače, ta­ko da smo Mu­ha­me­du Mu­si da­li 45 mi­nu­ta. Ni­je to još onaj Mu­sa zbog čega smo ga do­ve­li. Vlat­ko Dro­ba­rov je iza­šao iz po­vre­de i bi­tno je da je na­pra­vio mi­nu­tažu. Vi­di se izos­ta­nak s tre­nin­ga, ali bi­tno je da je tu i da ima­mo ši­ri­nu na svim po­zi­ci­ja­ma", re­kao je Du­dić.

U ovoj uta­kmi­ci izos­ta­li su Ri­fet Ka­pić i Ivan Ikić. Sa­ra­je­vo no­vu se­zo­nu otva­ra su­sre­tom sa Tu­zla si­ti­jem, ali taj meč će vje­ro­va­tno bi­ti od­gođen zbog nas­tu­pa Tu­zla­ka u Evro­pi.

"Si­gur­no da bi nas to mo­glo po­re­me­ti­ti. Pla­ni­ra­li smo da GOŠK bu­de ge­ne­ral­ka, ali sačekat ćemo i nećemo ni­šta da pre­ju­di­ci­ra­mo. Do su­bo­te bi se sve zna­lo jer eki­pe osam da­na pri­je mo­ra­ju za­tražiti od­go­du. Tem­pi­ra­li smo for­mu za prvo ko­lo, ali eto… Ako bu­de dru­gačije, snaći ćemo se, ali da re­me­ti pla­no­ve - re­me­ti", za­ključio je Du­dić.

(Vijesti.ba / NN)

Izdvajamo