20°C
Mostar 25°C
Tuzla 20°C
Banja Luka 20°C
Bihać 19°C

05.06.2020 / 14:45 BiH - Kako funkcionira "država" HDZ-a

Enormne plate: Radnici na ulicu, direktorima uoči gašenja pogona 500.000 KM

Enormne plate: Radnici na ulicu, direktorima uoči gašenja pogona 500.000 KM
Foto: Vijesti.ba
Inspektori finansijske policije dostavili su Tužilaštvu HNK izvještaj o poslovanju kompanije „Aluminij“ u periodu od 2014. do 2019. godine.

Ovaj iscrpan izvještaj pokazao je i potvrdio ono što je javnost već odavno znala - da je ovaj nekadašnji privredni gigant korišten za izvlačenje milionskih sredstava i bogaćenje članova Uprave.

Radnici na ulicu, direktorima pare

Izvještaj je pokazao da se novac na račune direktora Aluminija isplaćivao sve do posljednjeg dana rada kompanije. Dakle, u trenutku kada su radnici izašli na ulice da traže svoja prava i bore se za spas kompanije, njihovi direktori su postajali bogatiji.

Izvještaj pokazuje da je samo dan prije nego što je isključena struja i prestala proizvodnja u „Aluminiju“ na račun bivšeg direktora Ive Bradvice uplaćeno 300.000 KM. Istog dana, 9. jula 2019. s računa kompanije na račun još jednog bivšeg direktora Nikice Ljubića uplaćeno je 95.000 KM, dok je hiljadu maraka manje uplaćeno na račun bivšeg izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Tomislava Lovrića.

Na račun nekadašnjeg predsjednika Nezavisnoga sindikata zaposlenika Dinka Marića uplaćeno je 25 hiljada maraka, dok je na račun bivše direktorice Sektora pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova Ružice Burić uplaćeno 22 hiljade maraka, a bivšem direktoru Mariju Gadžiću 17 hiljada maraka.

Milionski gubici

Izvještaj je pokazao sve gubitke ove kompanije u navedenom periodu. U sadržajima prijedloga odluka o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti i pokrića gubitka sadržani su podaci da po godišnjem obračunu privrednog društva „Aluminij“ za: 2014. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 49.136.740,74 KM, za 2015. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 44.555.746,99 KM.

Za 2016. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 42.882.495,11 KM, za 2017. godinu ostvaren je gubitak u iznosu od 21.056.526,13 KM, a za 2018. godinu 70.425.909,62 KM. Također, i u periodu nakon 31.12.2018. godine poslovanje je nastavljeno sa negativnim trendom, a prema knjigovodstvenoj evidenciji u periodu od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ostvareni gubitak je iznosio 64.958.074,07 KM.

Dalje, u svim prijedlozima odluka o raspodjeli i načinu uporabe dobiti i pokrića gubitka sadržan je navod da će se gubitak tekuće godine pokriti na teret dobiti budućih poslovnih razdoblja. Po mišljenju ovlaštenih službenih lica navedena floskula koja se uporno ponavlja u prijedlogu odluka nadzornog odbora je nevjerodostojna, nerealna i nije odraz stvarnih mogućnosti, okolnosti i potencijala privrednog društva.

Također, u postupku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da se i žica proizvodila u periodu od 01/2014 do 07/2017. godine, kao i da je prema informacijama dobivenim od radnika u proizvodnji, razlog prestanka proizvodnje žice zastarjela tehnologija.

Također, inspektori su utrdili da je u periodu od 01.01.2014. do 31.08.2019. godine kupcima u zemlji i inozemstvu ukupno prodano 686.156,838 tona gotovih proizvoda (blok, ingot, žica, trupac) te je ostvaren prihod u iznosu od 2.489.854.817,02 KM.

Analizom podataka o mjesečnim proizvodnim cijenama koštanja za svaku vrstu proizvoda dobila se ukupna proizvodna vrijednost koja iznosi 3.909.858.897,65 KM. Komparacijom prihoda od prodaje i proizvodne vrijednosti utvrđeno je da je ostvarena negativna razlika u cijeni koja za kontrolirani period od 01.01.2014. do 31.08.2019. godine iznosi 204.905.482,94 KM.

Iz ovoga proizilazi da ovakvim načinom formiranja prodajnih cijena Društvo nije bilo u mogućnosti da pokrije proizvodne troškove što se u konačnici odrazilo na financijski rezultat poslovanja i stvaranje gubitaka iz godine u godinu.


Tako je gubitak iz 2014. godine iznosio 49.136.740,74, iz 2015. godine    44.555.746,99, iz 2016. godine 42.882.495,11, iz 2017. godine 21.056.526,13, iz 2018. godine   70.425.909,62, a gubitak na dan 30.06.2019. - 64.958.074,07, što je ukupno 293.015.492,66 KM.

Nenesena šteta

Uprava privrednog društva je u većini slučajeva zaključenim ugovorima sa kupcima prouzrokovala štetu privrednom društvu „Aluminij“ d.d. Mostar na način da se prodajna cijena proizvoda „formirala“ na razini koja je ispod ekonomski opravdane cijene, što je rezultiralo stvaranje gubitka prodajom proizvoda privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar, a i u manjem broju slučajeva u kojima je prodajna cijena prodatih proizvoda bila viša od proizvodne cijene/cijene koštanja.

Privredno društvo „Aluminij“ d.d. Mostar u periodu od 01.01.2014. do 30.06.2019. godine poslovalo je sa kumuliranim gubitkom i negativnom maržom, što znači da iz prodajnih cijena nije bilo u mogućnosti pokriti niti proizvodne troškove.

Preko 80% troškova Društva vezano je za kretanja burzovnih indeksa (električna energija, glinica, koks, smola) na koje Društvo nije moglo utjecati, što indicira da isključivi i jedini problem u poslovanju društva nije samo cijena električne energije, nego je problem u cjelokupnom konceptu ukupnog reporodukcijskog lanca poslovanja društva koji godinama funkcionira mimo ekonomske logike i principa tržišnog i samoodrživog  poslovanja.

Apropo navedenoga, električna energija je nabavljana od 2015. godine principom „nabavka tjedan za tjedan“ ili „nabavka mjesec za mjesec“, produžavajući na taj način agoniju u kojoj se samo privredno društvo nalazilo. Detaljnijom analizom je i utvrđeno da je gašenje samoga pogona trebalo biti okončano u 2014. godini, te bi na koncu i sam gubitak i zaduženost privrednog društva bili svedeni na minimum.

Dalje se u izvještaju napominje da je prodaju smole po cijeni koja je bila niža od nabavne Dražen Pandža, direktor privrednog društva opravdavao Zaključkom Nadzornog odbora od 28.08.2019. godine. Uvidom u sadržaj istog utvrđeno je da je NO privrednog društva na svojoj sjednici održanoj 28.08.2019. godine dao prethodnu suglasnost za prodaju: repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda u svrhu osiguranja sredstava za isplatu otpremnina tehnološkom višku radnika, a sve na temelju dopisa Uprave privrednog društva od 27.08.2019.

Iz sadržaja navedenog dopisa Uprave utvrđeno je da se direktor privrednog društva obratio NO navodeći da je Planom restrukturiranja i Planom zbrinjavanja viška radnika predviđena isplata otpremnina tehnološkom višku radnika i da je za isplatu otpremnina potrebno osigurati preko 4 milijuna KM, kao i da su se već obraćali Vladi FBiH sa molbom za osiguranje sredstava za isplatu navedenih otpremnina te kako Vlada FBiH nije u mogućnosti osigurati iste, a privredno društvo Aluminij d.d. Mostar je u obvezi isplatiti otpremnine višku radnika, jedina mogućnost za isplatu otpremnina jeste osigurati fond iz prodaje sirovina koje su ostale na zalihama u privrednom društvu nakon 10.07.2019. godine.

Nadzorni odbor „Aluminija“ donio je 24.10.2018. godine Odluku kojom se odobrava pokretanje postupka financijske konsolidacije, te je „Aluminij“ dan kasnije Vladi FBiH, putem Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH, podnio zahtjev za odobravanje postupka financijske konsolidacije.

Uz predmetni zahtjev priložen je Elaborat opravdanosti financijske konsolidacije „Aluminij“ , u kojem su navedeni problemi sa kojima se društvo susreće: visoka cijena električne energije, kao i neizmireni dug zbog kojeg društvu prijeti isključenje električne energije, visoke cijene ulaznih sirovina koje direktno ovise o burzovnim kretanjima, nemogućnost utjecaja na izlazne cijene proizvoda koje također ovise o burzovnim kretanjima, te da je Društvu neophodno restruktuiranje što podrazumijeva žurne promjene i prilagođavanja u ključnim momentima djelovanja, a to su: električna energija (osiguranje dugoročne opskrbe uz konkurentne cijene), povećanje proizvodnje (remont i pokretanje svih 256 ćelija) i pregovori sa institucijama vlasti.

Enormne plate

U Elaboratu je navedeno da su ukupne obveze „Aluminija“ na dan 30.09.2013. godine iznosile 195.565.794,15 KM, a na dan 30.09.2018. godine 358.373.978,62 KM.

Inspektori su utvrdili i da je najviša isplaćena prosječna neto plaća direktora „Aluminija“ bila početkom 2014. godine i iznosila je 12.167,96 KM, a najniža prosječna neto plaća isplaćena je u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine kada je iznosila 6.659,93 KM.

Najviša isplaćena prosječna neto plaća izvršnim direktorima je bila u 2015. godini, kada je iznosila 7.036,57 KM, a najniža u 2019. godini i iznosila je 4.109,61 KM.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora, uvećani za pripadajuće doprinose i poreze, su bili najviši u 2017. godini kada su iznosili 110.099,47 KM.

U postupku inspekcijskog nadzora/kontrole ovlaštena službena lica/inspektori su utvrdili da je od 1995. godine privredno/gospodarsko društvo  Aluminij d.d. Mostar vodilo više direktora i svima je njima, manje ili više, primarni zadatak bio nabaviti što je moguće jeftiniju električnu energiju jer visina cijene električne energije, uz osnovne sirovine za proizvodnju (glinica, koks, smola), ima veliki utjecaj na cijenu koštanja, odnosno na proizvodnu cijenu gotovih proizvoda iz proizvodnog procesa privrednog društva „Aluminij“ d.d. Mostar.

Kada su u pitanju sudski sporovi „Aluminija“ u vremenskom periodu od 01.01.2014. - 10.07.2019. godine, inspekcijskim nadzorom, ovlaštena službena lica Finansijske policije Federacije BiH su izvršili uvid u poslovne evidencije ovog privrednog društva pri čemu je utvrđeno da se protiv privrednog društva kod nadležnih sudova vodi 348 sudskih sporova ukupne vrijednosti 165.561.259,37 KM.

Finansijski inspektori, između ostalog, zaključili su da je po godišnjim obračunima „Aluminija“ za period 2014-2018. godine iskazan negativan poslovni rezultat/gubitak koji je na dan 31.12.2018. u iznosu od 273.638.742,59 KM, odnosno gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 2.344.290,83 KM.

Također, i u periodu nakon 31.12.2018. godine, poslovanje je nastavljeno sa negativnim trendom, a prema knjigovodstvenoj evidenciji u periodu od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni gubitak je iznosio 64.958.074,07 KM.

Analizom poslovanja „Aluminija“ za period 2014.-2018. godina pomoću finansijskih pokazatelja: likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti, utvrđeno je da navedeni pokazatelji jasno, konkretno, koncizno i precizno detektuju probleme u poslovanju privrednog društva i ukazuju na progresivan rast neizvjesnosti u pogledu dalje sposobnosti privrednog društva da nastavi sa tzv. vremenski neograničenim poslovanjem.

U periodu od 01.01.2014. do 31.08.2019. godine kupcima u zemlji i inozemstvu ukupno je prodano 686.156,838 tona gotovih proizvoda (blok, ingot, žica, trupac) te je ostvaren prihod u iznosu od 2.489.854.817,02 KM. Analizom podataka preuzetih od Odjela za plan i analizu „Aluminija“  o mjesečnim proizvodnim cijenama koštanja za svaku vrstu proizvoda dobila se ukupna proizvodna vrijednost koja iznosi 3.909.858.897,65 KM. Komparacijom prihoda od prodaje i proizvodne vrijednosti utvrđeno je da je ostvarena negativna razlika u cijeni koja za kontrolirani period od 01.01.2014. do 31.08.2019. godine iznosi 204.905.482,94 KM.

Iako je „Aluminij“ d.d. Mostar poslovao sa gubitkom u 2014., 2015., 2017., 2017. i 2018. godini, došlo je do povećanja rukovodećih radnih mjesta. Izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u periodu 2015-2018. godina povećavao se broj zaposlenih u administraciji (pomoćnici i savjetnici direktora i izvršnih direktora), iako je „Aluminij“ poslovao sa gubitkom i bilo je neophodno da se pokušaju smanjiti ukupni troškovi, a što u ovom slučaju nije ispoštovano.

 

(Vijesti.ba)

Izdvajamo